Kadencja 2015-2018

słowiński

Prezes Oddziału PAN w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński

Członek korespondent PAN od 2004r., członek rzeczywisty PAN od 2013 r., uzyskał tytuł naukowy profesora w 1989r. Jest założycielem i kierownikiem Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Instytucie w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Twórca szkoły naukowej "inteligentnego wspomagania decyzji", która łączy badania operacyjne, inteligencję obliczeniową i nowe technologie informatyczne. Wypromował 26 doktorów. Web of Knowledge h-index=3. Od 1999 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma European Journal of Operational Research (Elsevier) – jednego z najważniejszych światowych czasopism z zakresu badań operacyjnych. Jest przewodniczącym Europejskiej Grupy Roboczej przy EURO nt. Wielokryterialnego Wspomagania Decyzji, b. prezesem International Rough Set Society, „Senior Member” IEEE, członkiem panelu ekspertów European Research Council (PE6–Computer Science), doktorem honoris causa Faculté Polytechnique de Mons, Université Paris Dauphine, Technical University of Crete w Chanii, oraz laureatem EURO Gold Medal (1991) i Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2005).

świtoński

Wiceprezes Oddziału PAN w Poznaniu
Prof. dr hab. Marek Świtoński

Członek korespondent PAN, kierownik Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (od 1989 r.). Członek Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008-2012), członek rad naukowych Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (od 1990 r.), Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu (od 1993 r.) oraz Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu (od 2011 r.). Redaktor naczelny Journal of Applied Genetics.(od 2000r.). Prowadzi badania z zakresu cytogenetyki i genetyki molekularnej zwierząt domowych. Wyniki badań opublikował w ponad 150 oryginalnych pracach twórczych, głównie w renomowanych czasopismach międzynarodowych takich jak: Chromosome Research, Cytogenetic and Genome Research, Animal Genetics, Gene, Journal of Heredity, Mammalian Genome, PLoS One, Theriogenology, Animal Reproduction Science itp. Jest współautorem podręczników akademickich takich jak: Genetyka zwierząt, Genomika bydłą i świni, Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt domowych. Wypromował 22 doktorów.

brzeziński

Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu
Prof. dr hab. Jerzy M. Brzeziński

Członek rzeczywisty PAN, członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dyrektorem Instytutu Psychologii UAM oraz kierownikiem Zakładu Podstaw Badań Psychologicznych w tym Instytucie. Pracuje również w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. Członek Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN, wiceprzewodniczący Komitetu Psychologii PAN. Jest red. nacz. wydawanego przez PAN kwartalnika „Nauka” oraz z-cą red. nacz. czasopisma „Studia Psychologiczne”. Uczestniczy w pracach Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (Sekcja I).

legocki

Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu
Prof. dr hab. Andrzej B. Legocki

Biochemik, członek rzeczywisty PAN, Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2003-2006, Przewodniczący Wydziału Nauk Biologicznych PAN w latach 2007-2010, Prezes Oddziału Poznańskiego PAN w latach 1997-2001, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN 1988-2003, członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk 1991-2010. Członek Polskiej Akademii Umiejętności oraz kilku Akademii na świecie, m.in. Academia Europaea , Rosyjskiej Akademii Nauk, European Molecular Biology Organisation (EMBO), ScanBalt Academy. Profesor Legocki jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, SGGW, UMCS oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Pełni funkcję przewodniczącego Fundacji im. Raczyńskich, przewodniczącego Rady Kuratorów Fundacji Zakłady Kórnickie oraz przewodniczącego Rady Muzeum Narodowego w Poznaniu.

marciniec

Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu
Prof. dr hab. Bogdan Marciniec

Członek rzeczywisty PAN, członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Chemii Metaloorganicznej Wydziału Chemii UAM. Bierze udział w pracach rad naukowych: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Centrum Polimerów PAN, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Profesor jest przedstawicielem MNiSzW w Radzie Kuratorów Fundacji „Zakłady Kórnickie”, a także członekiem Rady Naukowej Instytutu Włókien Naturalnych oraz Instytutu Chemii Przemysłowej. Jest wiceprzewodniczący Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

micnas

Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu
Prof. dr hab. Roman Micnas

Członek korespondent PAN, Kierownik Zakładu Teorii Ciała Stałego Wydziału Fizyki UAM. Uczestniczy w pracach Komtetu Fizyki PAN. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego, European Physical Society (Individual Ordinary Member), American Physical Society, American Association for Advancement of Science.

weglarz

Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Jan Węglarz

Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1988 r., członek rzeczywisty PAN od 1998 r. Od 2007 r. przewodniczący Komitetu Informatyki PAN. Kierownik Zakładu Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, którego też jest dyrektorem. Profesor zwyczajny w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, pełnomocnik dyrektora ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Przewodniczący Grupy Roboczej EURO „Project Management and Scheduling”. Twórca szkoły naukowej w zakresie teorii szeregowania zadań i rozdziału zasobów. Laureat m.in. EURO Gold Medal (1991) oraz Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2000), doktor h.c. siedmiu uczelni.