Kadencja 2015-2018

słowiński

Prezes Oddziału PAN w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński

Członek rzeczywisty PAN od 2004r., członek rzeczywisty PAN od 2013 r., uzyskał tytuł naukowy profesora w 1989r. W 2013 r. został członkiem Europejskiej Akademii Nauk Academia Europea. Jest założycielem i kierownikiem Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Twórca szkoły naukowej "inteligentnego wspomagania decyzji", która łączy badania operacyjne, inteligencję obliczeniową i nowe technologie informatyczne. Jest m.in. autorem oryginalnej metodyki wspomagania decyzji zwaną dominacyjną terią zbiorów przybliżonych. Za to osiągnięcie otrzymał w 2005 roku Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wypromował 26 doktorów. Od 1999 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma European Journal of Operational Research (Elsevier) – jednego z najważniejszych światowych czasopism z zakresu badań operacyjnych. Jest przewodniczącym Europejskiej Grupy Roboczej przy EURO nt. Wielokryterialnego Wspomagania Decyzji, były prezes Fellow International Rough Set Society, Fellow IEEE, członek panelu ekspertów European Research Council (PE6-Computer Science). Doktor honoris causa Faculté Polytechnique de Mons (2000), Université Paris Dauphin (2001) i Technical University of Crete w Chanii (2008); laureat Złotego Medalu EURO (Aachen 1991), nagrody im. F. Edgewortha i V. Pareto (Cape Town 1997), Subsydium Profesorskiego "Mistrz FNP" (2001), Nagrody Naukowej Miasta Poznania (2003) i Nagrody Naukowej Prezesa PAN (2016).

świtoński

Wiceprezes Oddziału PAN w Poznaniu
Prof. dr hab. Marek Świtoński

Członek korespondent PAN, kierownik Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (od 1989 r.), w latach 1990-96 prorektor macierzystej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Członek Rady Nauki przy Ministrze Nauki i Informatyzacji (2004-2008), Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008-2016), European Academies Science Advisory Council (od 2016 r.), członek rad naukowych Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (od 1990 r.), Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu (od 1993 r.) oraz Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu (od 2011 r.). Redaktor naczelny Journal of Applied Genetics,(Springer) oraz członek komitetu redakcyjnego czasopism: Gene (associate editor, Elsevier), Animal Science Papers and Reports oraz Medycyny Weterynaryjnej. Prowadzi badania z zakresu cytogenetyki, genetyki molekularnej i genomiki zwierząt domowych. Wyniki badań opublikował w ponad 190 oryginalnych pracach twórczych. Jest współautorem podręczników akademickich takich jak: Genetyka i genomika zwierząt (PWN 2012), Genetyka zwierząt (PWN 2000, 2004), Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt domowych (Ak. Rol. Poznań 2006). Wypromował 24 doktorów. Był laureatem programu MISTRZ FNP (2000), a także nagrodzony 4-krotnie przez Ministra Nauki i Szkolnitwa Wyższego (wcześniej Ministra Edukacji Narodowej) za osiągnięcia naukowe i kształcenie kadr naukowych oraz 9-krotnie przez Polskie Towarzystwo Genetyczne za publikacje naukowe. Oddznaczony Złoty Krzyżem Zasługi (1999) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

brzeziński

Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu
Prof. dr hab. Jerzy M. Brzeziński

Członek rzeczywisty PAN, członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, byłym dyrektorem Instytutu Psychologii UAM (w latach: 1999-2016) oraz kierownikiem Zakładu Podstaw Badań Psychologicznych w tym Instytucie. Członek Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN. Jest członkiem Komitetu Psychologii PAN oraz Komitetu Etyki w Nauce PAN. Jest red. nacz. wydawanego przez PAN kwartalnika „Nauka” oraz z-cą red. nacz. czasopisma „Studia Psychologiczne” oraz redaktorem naczelnym serii wydawniczej "Wykłady z Psychologii". Jest członkiem (od 1991 r.) Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (Sekcja I). Dr h. c. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Gdańskiego. Oddznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

legocki

Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu
Prof. dr hab. Andrzej B. Legocki

Biochemik, członek rzeczywisty PAN, Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2003-2006, Przewodniczący Wydziału Nauk Biologicznych PAN w latach 2007-2010, Prezes Oddziału Poznańskiego PAN w latach 1997-2001, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN 1988-2003, członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk 1991-2010. Członek Polskiej Akademii Umiejętności oraz kilku Akademii na świecie, m.in. Academia Europaea , Rosyjskiej Akademii Nauk, European Molecular Biology Organisation (EMBO), ScanBalt Academy. Profesor Legocki jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, SGGW, UMCS oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest przewodniczącym Rady Kuratorów Fundacji Zakłady Kórnickie, Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz Rady Zarządzającej Programem "Akademicki Poznań". Od 2014 jest Honorowym Obywatelem Poznania.

marciniec

Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu
Prof. dr hab. Bogdan Marciniec

Członek rzeczywisty PAN i The European Academy of Arts, Sciences and Humanities,członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, Koordynator Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Założyciel i dyrektor pierwszego w Polsce Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (1988-1990), członek Prezydium PAN (2001-2012), Przewodniczący Komitetu Chemii PAN (1996-2007), członek Rad Naukowych kilku instytutów PAN i Rady Kuratorów Fundacji „Zakłady Kórnickie”. Należy do światowej rangi specjalistów w zakresie chemii krzemu i katalizy metaloorganicznej koncentrując swoje badania na syntezie związków organicznych krzemu (także boru i germanu) w oparciu o nowe reakcje i nowe katalizatory znanych reakcji. Laureat m.in. nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Polski Nobel) w obszarze nauk technicznych (2009), nagrody interdyscyplinarnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „za badania na rzecz rozwoju nauki” (2009) i nagrody Premiera za wybitne osiągnięcia (2001); otrzymał medal "Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis" za wyjątkową aktywność naukową oraz działalność na rzecz uniwersytetu (2016), Perłę Honorową w dziedzinie nauki przyznaną przez „Polish Market” (2009), Medal J.Śniadeckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2002) oraz Medal Honorowy im. Tadeusza Sendzimira (2015). W plebiscycie „Nauka to wolność” na największe osiągnięcia naukowe ćwierćwiecza Profesor Marciniec zajął 3 miejsce (2014). Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1998).

micnas

Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu
Prof. dr hab. Roman Micnas

Członek rzeczywisty PAN, Dziekan Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN,Członek Prezydium PAN, Kierownik Zakładu Teorii Ciała Stałego Wydziału Fizyki UAM.Uczestniczy w pracach Komitetu Fizyki PAN. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego, European Physical Society (Individual Ordinary Member), American Physical Society, American Association for Advancement of Science. Prowadzi badania w zakresie fizyki teoretycznej i fizyki materii skondensowanej, w szczególności teorii magnetyzmu, silnie skorelowanych układów elektronowych i nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego. Autor ponad 130 prac. Otrzymał m.in. następujące nagrody: Nagrodę Marii Skłodowskiej-Curie PAN w dziedzinie fizyki (1989); Ministra Edukacji Narodowej (1989, 1991, 1997, zesp.); Subsydium Profesorskie – Mistrz – Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2003-2006). .

weglarz

Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Jan Węglarz

Członek rzeczywisty PAN od 1998 r., Prezes Oddziału Poznańskiego PAN w latach 2002 – 2009, przewodniczący Komitetu Informatyki PAN w latach 2007 – 2015. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1988 r. Kierownik Zakładu Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Profesor zwyczajny w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, pełnomocnik dyrektora ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Przewodniczący Grupy Roboczej EURO „Project Management and Scheduling”. Twórca uznanej w świecie szkoły naukowej w zakresie teorii szeregowania zadań i rozdziału zasobów. Jest współautorem koncepcji rozwoju infrastruktury informatycznej dla nauki w Polsce (w tym Polskiego Internetu Optycznego) oraz wniósł wkład w jej konsekwentną realizację. Laureat m.in. EURO Gold Medal (1991) oraz Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2000), doktor honoris causa ośmiu uczelni. .